Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.kiddream.cz

1. 1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup cez internet www.kiddream.cz (ďalej len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom je fyzická osoba Hana Hejtmánková so sídlom Biskupice 56, PSČ 763 41, IČO: 06178529, - fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, MĚÚ Luhačovice, č. MULUZU 649 / 2017 / 212 / Zá / 4, zo dňa 09.06.2017.
Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.
Sídlo prevádzkovateľa nie je kamenným obchodom s textilom.
VOP bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2 Vymedzenie pojmov

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojej profesie.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy týkajúce sa vlastnej obchodnej, výrobnej alebo podobnej činnosti alebo samostatného výkonu svojej profesie, prípadne osoba, ktorá koná v mene podnikateľa. Predávajúcim je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar alebo poskytuje služby.

Predávajúci je podnikateľ, ktorý predáva výrobky alebo poskytuje služby kupujúcemu.

Ponuka je právnym konaním smerujúcim k uzavretiu zmluvy, ak obsahuje podstatné prvky zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a bezpodmienečným prijatím, a ak z neho vyplýva vôľa navrhovateľa byť viazaný zmluvou, ak bude ponuka prijatá.

2. Informácie pred uzavretím kúpnej zmluvy

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy tieto údaje:

2.1 Údaje o predávajúcim:

Názov:Hana Hejtmánková
Sídlo:Biskupice 56,  763 41 Biskupice, Česká republika
IČO:06178529
Telefón:+420 737 138 304
Email:info@kiddream.cz
Doručovacia a fakturačná adresa:  Biskupice 56,  763 41 Biskupice, Česká republika

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

2.2 Tovar a jeho hlavné vlastnosti sú uvedené v internetovom obchode.

2.3 Informácie o cene, ktoré predávajúci uvádza, sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sa prezentujú vrátane všetkých poplatkov okrem nákladov na dodanie tovaru. Ceny sú prezentované ako konečné, bez DPH. V prípade zliav sa vždy uvádza pôvodná aj aktuálna cena po zľave. Cena tovaru je platná počas jeho zverejnenia v e- obchode predávajúceho.

2.4 Informácie o spôsoboch platby a dodaní sú uvedené tu. Na tom istom mieste sú uvedené aj náklady na dodanie tovaru. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

2.5 Údaje o právach z chybného plnenia sú uvedené v článku 7 týchto VOP.

2.6 Predávajúci neponúka uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú alebo zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie.

2.7 Predávajúci neponúka na predaj digitálny obsah.

2.8 Príjem objednávok prostredníctvom internetového obchodu www.kiddream.cz je možný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2.9 Spracovanie objednávok, e-mailovej korešpondencie a pod. prebieha v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 20.00 hod.

2.10 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (buď na internete, alebo na telefóne podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to neplatí ani v prípade zmluvnej prepravy).

2.11 Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred odovzdaním tovaru; a to bezhotovostne alebo odovzdaním prepravcovi (dobierka).

2.12 Podmienky, lehoty ako aj postupy v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 6 týchto VOP.

2.13 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmuvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2.14 Uzatvorená kúpna zmluva bude uschovaná u predávajúceho.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom výberu tovaru z ponuky predávajúceho na predaj a jeho následným vložením do košíka. Košík znamená vyplnený formulár objednávky. Formulár objednávky obsahuje najmä opis tovaru, kódové označenie tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru, spôsob a cenu prepravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho. Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko (v prípade právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, DIČ) ďalej adresa, e-mailová adresa, kontaktný telefón, prípadne adresa na doručovanie.

3.2 Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Ak kupujúci uvedie v objednávke iný tovar ako je tovar ponúkaný predávajúcim, prípadne tovar s inými charakteristikami, zmluva nevzniká. Okrem toho, ak sa nedohodnú inak, predávajúci nemôže dodať iný tovar, ako je tovar, ktorý si kupujúci objednal.

3.3 Predtým, ako kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má kupujúci právo meniť tovar, množstvo tovaru, dopravu a spôsob úhrady, a tak skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Súčasťou ponuky je úplná objednávka vrátane výberu prepravy a spôsobu úhrady. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých náležitostí objednávkového formulára vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

3.4 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v okamihu prijatia tohto návrhu predávajúcim, t. j. potvrdením objednávky predávajúcim odoslanou na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal kupujúci. V prípade neexistencie takéhoto potvrdenia predávajúcim sa kúpna zmluva považuje za neuzatvorenú. Kupujúci je oboznáený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim na tovar uvedený v ponuke predávajúceho, t. j. že vystavenie tovaru v ponuke predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Obč. zák. Prijatie ponuky s dodatkom alebo výnimkou nie je prijatím ponuky.

3.5 Spracovanie ponúk prebieha najneskôr do 7 pracovných dní od objednania tovaru.

3.6 Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o telefónne alebo písomné potvrdenie jeho objednávky; a to pred vlastným potvrdením objednávky, a teda uzavretím kúpnej zmluvy.

3.7 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, sa budú riešiť výlučne podľa právnych predpisov Českej republiky a budú sa riešiť príslušnými súdmi Českej republiky.

3.8 Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu kúpnej zmluvy, v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad kúpnej zmluvy v českom jazyku.

3.9 Všetky skutočnosti uvedené kupujúcim v poznámke v objednávkovom formulári sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa predpokladá, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrenú v objednávke, predávajúci zašle kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenie. Kúpna zmluva sa v tom čase uzatvára odoslaním novej objednávky kupujúcemu predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

3.10 Uzatvorená kúpna zmluva sa zasiela aj kupujúcemu a predávajúci ju archivuje najmenej päť rokov od jej uzavretia, ale najviac na obdobie podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom úspešne ju splniť a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

3.11 Zrušenie (storno) objednávky je možné len do okamihu dodania tovaru dopravcovi alebo do osobného odovzdania tovaru kupujúcemu. Bližšie informácie tu.

3.12 Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

4. Platobné podmienky

4.1 Predávajúci akceptuje tieto platobné podmienky:

  • Platba bankovým prevodom (platba je zaplatená kupujúcim štandardným bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet firmy Hana Hejtmánková vedený v Českej sporiteľni č. účtu: 4861986359 / 0800). V prípade bezhotovostnej platby je nákupná cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neuhradí kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, kúpna zmluva zanikne a objednávka sa automaticky zruší.
  • Dobierka (kupujúci zaplatí tovar pri jeho prevzatí dopravcovi)

4.2 Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené zde.

4.3 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslať daňový doklad v elektronickej forme (namiesto písomného) na jeho e-mailovú adresu.

5. Dodanie tovaru

5.1 Predávajúci odošle kupujúcemu celý tovar najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pre jednotlivý tovar nestanovuje inú lehotu na dodanie. Ak má byť tovar uhradený vopred bezhotovostným prevodom, lehota plynie od momentu zaplatenia nákupnej ceny tovaru.

5.2 Informácie o spôsoboch dodania sú uvedené tu.

5.3 Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu.

5.4 Predávajúci je zodpovedný za kvalitu tovaru a za to, že tovar má všetky vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli.

5.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

5.6 Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodávať tovar inak, ako je to uvedené v kúpnej zmluve, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho všetky náklady spojené s týmto doručením, pričom kupujúci musí byť na tieto náklady vopred upozornený.

5.7 V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, t.j. jej vrátenia späť dopravcom, môže predávajúci v prípade ďalších objednávok požadovať platbu vopred na účet predávajúceho; a to v rozsahu sumy zahŕňajúcej cenu novo objednaného tovaru, cenu za dopravu, ako aj cenu za dopravu pôvodnej (neprevziatej) objednávky.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci má do 14 dní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.

6.2 Kupujúci má právo ma odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodávok viacerých častí, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

6.3 Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať na e-mailovej adrese info@kiddream.cz alebo korešpondenčne na adresu Hana Hejtmánková, Biskupice 56, PSČ 763 41 prostredníctvom jednostranného právneho konania. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: formular_odstoupeni_od_smlouvy.pdf. (v českém jazyce)
S cieľom dodržať lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prílohou odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť kópia kúpnej zmluvy / potvrdenie objednávky.

6.4 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu vráti najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho, vrátane nákladov na dodanie. (Okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku zvoleného spôsobu dodania kupujúcim, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania, ktorý ponúkame).
Predávajúci použije na vrátenie platby ten istý platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne nestanovil inak. V žiadnom prípade to nespôsobí dodatočné náklady. Predávajúci vráti platbu až po prijatí vráteného tovaru, alebo ak kupujúci preukáže, že tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.

6.5 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, zašle kupujúci späť na adresu Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupic 56, ČR. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci pošle tovar riadne zabalený tak, aby sa zabránilo jeho poškodeniu na ceste späť k dodávateľovi.

6.6 V žiadnom prípade nie je možné posielať tovar späť na dobierku! Tieto zásielky nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi.

6.7 Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na oboznámenie sa s charakterom a vlastnosťami tovaru.

6.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade už používanej bielizne nie je z hygienických dôvodov možné. (Vypraná bielizeň sa tiež považuje za použitú).

6.9 Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.

6.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim v prípade, že objednaný tovar už nie je skladom, nevyrába sa alebo sa podstatne zmenila cena tovaru. V takom prípade predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho, aby sa s ním dohodol na ďalšom postupe, napríklad na výmene tovaru, zmene objednaného množstva apod. Ak je tovar už zaplatený, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti zaplatené finančné prostriedky (alebo ich primeranú časť ako preplatok po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho na zmene obsahu alebo rozsahu objednávky) kupujúcemu rovnakým spôsobom, ako boli zaplatené.

7. Práva a povinnosti z vadného plnenia

7.1 Ak má prevzatý tovar v čase, keď ho kupujúci prevzal, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je úplný, nezodpovedá jeho množstvu, miere, hmotnosti alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo predzmluvným parametrom), ide o chyby tovaru, za ktoré je predajca zodpovedný.

7.2 Kupujúci musí prehliadnuť dodaný tovar a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch.

7.3 Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať účel použitia a symboly na jeho ošetrovanie. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktov, funkčnými vlastnosťami a škodami spôsobenými neodborným používaním produktov, ako aj za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a nesprávnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

7.4 Kupujúci môže najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru uplatniť nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak charakter chyby nie je neprimeraný (najmä ak nie je možné túto chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), môže sa uplatniť požiadavka na dodanie nového tovaru bez chýb alebo nového komponentu bez chýb, ak sa chyba týka iba tohto komponentu.

7.5 Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

7.6 Ak sa chyba tovaru ukáže v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim považuje sa za chybu už pri prevzatí.

7.7 Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho spotrebiteľa, ak preukáže, že spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel o chybe tovaru alebo ju sám spôsobil.

7.8 Pokiaľ ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce rozsahu predchádzajúceho použitia alebo opotrebenia. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Kupujúci má v takýchto prípadoch právo na primeranú zľavu namiesto práva na výmenu.

7.9 Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, neodborným alebo neoprávneným zásahom, používaním alebo údržbou. Záruka sa nebude uznávať ani v prípade mechanického poškodenia spôsobeného kupujúcim, poškodenia spôsobeného nadmerným a nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo poškodenia spôsobeného vyššou mocou.

7.10 Kupujúci nemá právo na chybné plnenie, pokiaľ ide o chyby tovaru, na ktoré bol kupujúci upozornený v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

7.11 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na vadu, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebným tovarom do 24 mesiacov od prevzatia.

7.12 Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti.

7.13 V tejto lehote je kupujúci oprávnený podať reklamáciu a podľa svojho výberu požadovať v prípade chyby, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa chyby dajú odstrániť alebo neodstrániť):

  • Odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci.
  • Bezplatné odstránenie chyby opravou.
  • Primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  • Vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

7.14 Za podstatné sa považuje také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, ak by takéto porušenie predpokladala.

7.15 V prípade chyby, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.16 Ak sa odstrániteľná chyba objaví opakovane po oprave (tretia reklamácia za rovnakú chybu alebo štvrtá za rozdielne chyby) alebo ak má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby naraz), kupujúci môže uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.17 Kupujúci musí oznámiť všetky zistené chyby písomne, buď e-mailom na info@kiddream.cz, alebo korešpondenčne na adresu Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56, ČR. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na uplatnenie práva na chybné plnenie (reklamácia) formular_vadne_plneni.pdf (v českém jazyce)

7.18 V žiadnom prípade nie je možné posielať tovar na dobierku! Tieto zásielky nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi.

7.19 Ak kupujúci požaduje odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo bezplatné odstránenie chyby opravou, tovar, na ktorý sa reklamácia vzťahuje, sa musí bezodkladne (najneskôr do troch dní od oznámenia o reklamácii) zaslať na adresu Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56, ČR spolu s kópiou predajného / daňového dokladu.

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

8.1 Vážený spotrebiteľ, ak si myslíte, že sme vás poškodili alebo nesplnili svoje záväzky, napíšte na našu e-mailovú adresu info@kiddream.cz

8.2 Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 634 / 1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom znení, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

8.3 Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
Subjektom (ARS) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom na území Slovenskej republiky je Slovenská obchodná inšpekcia: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.4 V prípade Českej obchodnej inšpekcie má spotrebiteľ možnosť predložiť návrh prostredníctvom online formulára dostupného na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

8.5 V prípade Slovenskej obchodnej inšpekcie má spotrebiteľ možnosť predložiť návrh prostredníctvom online formulára dostupného na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

8.6 Spotrebiteľ môže predložiť návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na internetovej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.
Návrh tu môže predložiť len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.7 Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu pravidiel mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu ministerstva priemyslu a obchodu alebo na e-mailovú adresu: adr@mpo.cz.

8.8 Pri riešení cezhraničných sporov napomáha spotrebiteľom Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9 Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá zo strán samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom uzatvorenia a správy zmluvy a realizácie dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, príp. za iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

9.2 Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakláda s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich prípadne odovzdáva. Podmienky ochrany osobných údajov taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, najmä právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

9.3 V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; zabezpečil, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Záverečné ujednania

11.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

11.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené ako nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

11.3 Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, má prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

11.4 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok, které sú aktuálne v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.5 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 04. 2020.

Hana Hejtmánková
Provozovatel e-shopu
www.kiddream.cz