Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.kiddream.cz (dále i jen „e-shop“), jehož provozovatelem je fyzická osoba Hana Hejtmánková se sídlem Biskupice 56, PSČ 763 41, IČO: 06178529, - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, MěÚ Luhačovice, č.j. MULUZU 649/2017/212/Zá/4, ze dne 09.06.2017.

Údaje o prodávajícím:

Název:Hana Hejtmánková
Sídlo:Biskupice 56,  763 41 Biskupice
IČ:06178529
Telefon:+420 731 668 040
Email:info@kiddream.cz
Doručovací a fakturační adresa:  Biskupice 56,  763 41 Biskupice

Sídlo provozovatele není výdejním místem ani kamenným obchodem s textilem.
Provozovatel není plátcem DPH.

Tento reklamační řád prodávajícího upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.kiddream.cz (dále jen "webová stránka", či "webové stránky"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Samotná odpovědnost prodávajícího za vady zboží, tj. zejména obsah a rozsah práv kupujícího z vadného plnění (a z případné záruky za jakost), je upravena v Obchodních podmínkách prodávajícího ze dne: 01.04.2023 uveřejněných na webových stránkách.

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění ("zákon o ochraně spotřebitele").

Všeobecná ustanovení

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tj. "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.", jakož i ve smyslu § 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tj.: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“

Reklamace kupujícího (uplatnění nároků kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady):
Reklamací se rozumí uplatnění nároku kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží (případně ze záruky za jakost), která se u zboží dodaného prodávajícím vyskytne a jíž kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem prodávajícímu doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je kupujícím prodávajícímu oznámen výskyt vady zboží a uplatněno právo z vadného plnění zakoupeného zboží. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem, dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem anebo obdobným způsobem, dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u prodávajícího (např. výpis z účtu).

Reklamačním řízením se rozumí postup prodávajícího po uplatnění reklamace kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí prodávajícího o oprávněnosti reklamace a následné uspokojení nároků kupujícího postupem dle příslušné verze Obchodních podmínek prodávajícího, či rozhodnutí o zamítnutí reklamace jako neoprávněné.

Reklamační podmínky

1. Kupující je povinen zboží dodané prostřednictvím dopravce zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.

2. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly.

3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

4. Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6 V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Reklamace a reklamační řízení

1. Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovatele: Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56.

2. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

3. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží a v případě koupě použité věci v době 1 roku od převzetí zboží. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

4. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba určená k vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani ve lhůtě 15-ti dní poté, co byl prodávajícím v souladu s tímto reklamačním řádem informován o vyřízení reklamace, má se za to, že může věc užívat.

5. V případě neoprávněné reklamace se doba určená k vytknutí vady neprodlužuje.

6.

 • 6.1 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • 6.2 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • 6.3 Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 • 6.4 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
 • 6.5 K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 • 6.6 Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.
 • 6.7 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
    a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
    b) se vada projeví opakovaně,
    c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
    d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • 6.8 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 • 6.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.
 • 6.10 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu prodávajícího (Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56) musí zásilka obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii faktury, případně doklad o zaplacení a dodání zboží nebo kopii prodejního dokladu (účtenky), který obsahuje datum a místo prodeje, podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány, dále průvodní dopis obsahující podrobné označení závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují, případně jak vznikly) a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje, případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail adresa).

8. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jenž vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

9. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

10. Náklady na dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu (probozovateli) hradí kupující. Při zjištění oprávněné reklamace se prodávající zavazuje dodatečně uhradit náklady na dopravu. Celkovou cenu nákladů na přepravu reklamovaného zboží prodávající zašle kupujícímu na číslo účtu, které kupující sdělí prodávajícímu. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

11. Zboží zaslané na náklady prodávajícího (dobírka) nebude přijato.

12.

 • 12.1 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • 12.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.
 • 12.3 Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 3 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 12.4 Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • 12.5 O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

13.

 • 13.1 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 • 13.2 Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

14. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

15. Nevyzvedne-li si kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace vyřízena, je prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou na Potvrzení o uplatnění reklamace, oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. občanského zákoníku oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje.

16. Tyto reklamační podmínky platí od 01.04.2023