Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný prostredníctvom dopravcu skontrolovať, či nevykazuje chyby spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a okamžite informovať predajcu. Podpisom prepravného listu v prípade doručenia tovaru dopravcom kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené počas dopravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky a ani pri náležitej prehliadke nebolo zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do troch dní od prevzatia tovaru.

2. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať účel použitia a ošetrovacie symboly. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, neodborným alebo neoprávneným zásahom, použitím, údržbou. Záruka nebude tiež uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodenia spôsobeného nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbanie starostlivosti o tovar, vniknutie cudzích látok (prachu, vody, atď.) či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

4. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

5. Na tovar predávaný za nižšiu cenu, sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

6. V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Záručná doba

1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, podľa priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov.

Riešenie reklamácie

1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzkovateľa: Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56.

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.).

3. Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť. V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vady odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
   a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci
   b) bezplatné odstránenie vady opravou
   c) primeranú zľavu z kúpnej ceny
   d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

4. V prípade zaslania chybného tovaru na reklamáciu prepravnou službou na adresu predávajúceho (Hana Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56) musí zásielka obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu faktúry, prípadne doklad o zaplatení a dodaní tovaru alebo kópiu predajného dokladu (účtenky), ktorý obsahuje dátum a miesto predaja (firemné razítko), podpis predávajúceho, typové označenie a výrobné číslo tovaru, ktorého vady sú reklamované, ďalej sprievodný list obsahujúci podrobné označenie závady (o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú, prípadne ako vznikly) a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje, prípadne aj ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail adresa).

5. V prípade zaslania chybného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nie je vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

6. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

7. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

8. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. Pri zistení oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje o dodatočne uhradiť náklady na dopravu. Celkové náklady na prepravu dodaného tovaru je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu na číslo účtu, ktoré kupujúci oznámi predávajúcemu. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

9. Tovar zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

10. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:
   a) uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania. O tomto napíše zápis
   b) odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
   c) reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe ktorého výsledku bude reklamácia uznaná ako oprávnená a riadne vybavená alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu

11. Reklamácia nebude uznaná:
   a) ak vada na tovare vznikla v dôsledku opotrebenia, nesprávneho užívania (napr. nedodržanie ošetrovacích symbolov) či skladovania
   b) ak sa reklamácia týka vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
   c) pokiaľ bude uvedená závada, ktorá sa neprejaví
   d) ak kupujúci nedodá potrebné doklady na vybavenie reklamácie

12. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.

13. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúceho kupujúci vopred dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne).

14. Tieto reklamačné podmienky sú platné a účinné od 20.09.2017.