Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR

1. Základné ustanovenia

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Hana Hejtmánková so sídlom Biskupice 56, PSČ 763 41, IČO: 06178529, - fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, MěÚ Luhačovice, č.j. MULUZU 649/2017/212/Zá/4, z 09.06.2017 (ďalej len: "správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu:

Názov:Hana Hejtmánková
Sídlo:Biskupice 56,  763 41 Biskupice
IČO:06178529
Telefón:+420 737 138 304
Email:info@kiddream.cz
Doručovacia a fakturačná adresa:  Biskupice 56,  763 41 Biskupice

1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie / rozsah spracúvaných osobných údajov

2.1 Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a to:
meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje pre prístup na www a údaje, ktoré boli oznámené správcovi subjektom údajov pri rokovaní o uzavretí či zmene už uzavretej zmluvy a pri plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

3.1

  Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3.3 Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe.

4. Doba uchovávania údajov

4.1 Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1 Príjemci osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru /služieb/ realizácie platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na servise a reklamácii tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania www stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránok,
 • zaisťujúce marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenášanie údajov podľa čl. 20 GDPR.

6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátové a technické zabezpečenie (heslá, šifrovanie, obmedzenie prístupu pomocou AD, uzamknutej miestnosti pre uchovávanie osobných údajov).

7.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Týmto informujeme všetkých zákazníkov a dodávateľov vyššie uvedeného správcu, o podmienkach ochrany osobných údajov.

8.2 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.